Rozstrzygnięcie oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 sierpnia 2018 r.

Prace można składać do 6 sierpnia 2018 r.

Ilustracja do artykułu pol_dziecko.jpg

Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie oraz dyrektor WORD w Ciechanowie zapraszają dzieci i młodzież z terenu powiatu ciechanowskiegodo do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Zostanę policjantem i będę świecił przykładem, a odblask pójdzie moim śladem”.

Regulamin

1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

2. Cele konkursu:

 szerzenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 promowanie służby i zawodu policjanta
 kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych postaw społecznych;
 propagowanie pozytywnych zachowań;
 rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i sposobów zapobiegania im;
 rozwijanie wrażliwości i zdolności artystycznych uczniów;
 inspirowanie uczniów do twórczej pracy.

3. Warunki uczestnictwa:

 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ciechanowskiego

 Tematyka prac powinna dotyczyć hasła przewodniego konkursu: „Zostanę policjantem i będę świecił przykładem, a odblask pójdzie moim śladem”;

 Technika pracy: prace konkursowe należy wykonać w dowolnej technice plastycznej;

 Format pracy: A4, A3;

 Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko autora, wiek
- imię i nazwisko opiekuna;
- adres, nr telefonu
- pisemną zgodę rodzica (opiekuna) na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację wizerunku uczestników konkursu (wystawienie pracy publikacja na stronie internetowej organizatorów).

4. Miejsce przekazywania lub nadsyłania prac:

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25
06-400 Ciechanów

5. Termin:

Konkurs rozpoczyna się w dniu 2 lipca 2018r.
Prace można nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub przekazywać osobiście do sekretariatu Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 16 lipca 2018r. z dopiskiem KONKURS.
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24 lipca 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

6. Ocena prac:

Prace oceniać będzie 4- osobowa komisja konkursowa, której skład ustalą organizatorzy konkursu.
Komisja oceniać będzie zgodność z tematem, ciekawy pomysł oraz estetykę wykonania.

7. Nagrody:

Przewidziane są nagrody w 2 kategoriach wiekowych:
 klasy I- III SP
 klasy IV- VII SP
oraz wyróżnienia

8. Uwagi dodatkowe:

Prace należy wykonać indywidualnie, powinny wyrażać własną inwencję artystyczną autora oraz nie mogą być powieleniem istniejących projektów plastycznych i artystycznych.


Pytania kierować do Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
tel. 23 673 12 40, 23 673 12 80


INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- (zwanego dalej RODO) informuję, że w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie.

1) Administratorem danych jest Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie, adres: ul. 11-go Pułku Ułanów Legionowych 25, kod: 06-400 Ciechanów;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, ul. 11-go Pułku Ułanów Legionowych 25, 06-400 Ciechanów, tel. miejski (023) 673 13-02, fax (023) 673 12-48, iod.kppciechanow@ra.policja.gov.pl;
3) Celem przetwarzania Pani(a) danych osobowych w KPP w Ciechanowie jest
art. art. 6 ust. 1 pkt a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Celem przetwarzania danych oraz ich udostępniania w środkach masowego przekazu promujących działania policyjne, jest udział w konkursie plastycznym dziecka „Zostanę Policjantem i będę świecił przykładem, a odblask pójdzie moim śladem”.
Imię i Nazwisko dziecka……………………………………………………………………….
Wiek dziecka…………………….
Szkoła…………………………………………………………………………………………….

4) Odbiorcami Pani(a) danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie np. : sądy/prokuratura/uprawnione służby działające na mocy obowiązujących przepisów prawa/ lub organy/komórki kontrolne działające na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Pani(a) dane nie podlegają przekazaniu do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
5) Pani(a) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji
w Ciechanowie będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa
w zakresie realizowanych zadań przez administratora danych.
6) Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji
w Ciechanowie przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawa te mogą ograniczyć tylko zapisy innych ustaw.
7) Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO , gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza (w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych) przepisy RODO.
9) Podawanie danych osobowych:
Podanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne. Jeżeli brak jest obowiązku prawnego do podawania danych osobowych przez osobę, to każda osoba może podać swoje dane osobowe administratorowi danych z poszanowaniem obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych, lub z poszanowaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Skutkiem nie podania ww. danych osobowych będzie brak możliwości udziału dziecka w konkursie. Z uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa nie podanie danych skutkować będzie zakazem udziału w konkursie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

10) Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Na podstawie inf. KPP w Ciechanowie

BTW

 

 

 

 

……………………………………………….
(data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony