XI sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

W dniu 30 września 2019 roku o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji.

Ilustracja do artykułu image014.jpg

Radni Powiatu Ciechanowskiego na dzisiejszej sesji wysłuchali:

 • Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami;
 • Wystąpienia Pana Mariusza Dobosza – Powiatowego Lekarza Weterynarii, które dotyczyło sprawnie przeprowadzonych procedur zmierzających do wygaszenia ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), które w lipcu tego roku wykryto na terenie powiatu ciechanowskiego;
 • Informacji Pana Marka Marcinkowskiego – Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na temat przebiegu procesu rekrutacji do szkół średnich.

Radni Rady Powiatu Ciechanowskiego podjęli uchwały w następujących sprawach:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego
- zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
- zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie
- przyjęcia logo Powiatu Ciechanowskiego
- umorzenia postępowania skargowego
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna  
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. 

  Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta 

  Krasińskiego w Ciechanowie
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im.

  Adama Mickiewicza w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama

  Mickiewicza w Ciechanowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

  w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 Adama Mickiewicza w Ciechanowie
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla

  Dorosłych w Ciechanowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w

  Ciechanowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechanowie wchodzące

  w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w

  Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie w

  czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1

 1. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
  - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im.

  Stanisława Staszica w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława

  Staszica w Ciechanowie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w

  Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Ciechanowie

  wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w pięcioletnie

  Technikum Nr 2 w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza

  w Ciechanowie
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 im. Stanisława

  Staszica w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w

  Ciechanowie w pięcioletnie Technikum Nr 3 Stanisława Staszica w Ciechanowie wchodzące w

  skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica  w Ciechanowie
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Ciechanowie

  wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie w pięcioletnie

  Technikum Nr 1 w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w

 Ciechanowie
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 w Ciechanowie

  wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w

  pięcioletnie Technikum Nr  4 w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół

  Technicznych  im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie
- zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego

  zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość

  stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wysługę lat, a także szczegółowe warunki

  obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych

  zastępstw
- zmieniająca uchwałę Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r.

 • w sprawie określenia:
  zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
 • zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
 • tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Nagranie z sesji można zobaczyć tu: https://www.youtube.com/watch?v=oplGzXnfc0U

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony