XIII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

Dzisiaj (25.11.2019r.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

Ilustracja do artykułu image001.jpg

Podczas XIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji zgromadzeni wysłuchali:

 • Sprawozdania Starosty Joanny Potockiej – Rak z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
 • Wystąpień przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości
 • Informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie w sprawie kontroli przestrzegania prawa budowlanego w powiecie ciechanowskim
 • Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z działalności Inspekcji na terenie powiatu ciechanowskiego w 2018 roku

Radni Powiatu Ciechanowskiego  podczas  XIII sesji podjęli uchwały w następujących sprawach:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego
 • zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
 • przyjęcia rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
 • przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
 • określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, ich źródła, przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania
 • zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
 • zmiany Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
 • zmiany uchwały Nr VI/6/45/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskich w 2019 r.
 • wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego o powierzchni ok. 44 m2, położonej w Ciechanowie, obr. Śródmieście, stanowiącej część działki nr 257/7 położonej w obrębie Śródmieście, m. Ciechanów z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę część nieruchomości nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechanów

Nagranie z sesji można zobaczyć tu: https://www.youtube.com/watch?v=xgI-XHZkKF4

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony