Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu powiatu ciechanowskiego

W roku szkolnym 2017/2018 Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie organizuje drugą powiatową edycję konkursu „Wydajemy Własną Książkę”.

Ilustracja do artykułu DSC09497.JPG

Foto: Finał konkursu w 2016 r.

Zadaniem uczestników będzie „wydanie” własnej książki. Tematyka i forma wykonania jest dowolna. Liczy się kreatywność, zaangażowanie i własne, autorskie pomysły. Autorem książki może być jedna osoba albo maksymalnie trzech uczniów.

Cel konkursu to propagowanie czytelnictwa oraz rozbudzanie twórczości wśród dzieci i młodzieży. Nagrodzone na etapie powiatowym prace będą wysłane do udziału w etapie wojewódzkim konkursu.

Honorowy patronat nad konkursem objął m.in starosta ciechanowski Sławomir Morawski, a patronat medialny sprawuje Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego.
 

Szczegółowe informacje uczniowie uzyskają w swoich bibliotekach szkolnych.

Koordynatorem projektu jest Anna Mieszkowska
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów, tel. (023) 672-33-77 fax: (023) 672-65-98
www.bpciechanow.edu.pl
e-mail: bpciechanow@gmail.com


REGULAMIN

konkursu „Wydajemy Własną Książkę”
I Cele konkursu:
• kształtowanie kultury czytelniczej,
• pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej.
II Uczestnicy i opiekunowie
• Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu ciechanowskiego
• Opiekunem autora/autorów będzie nauczyciel bibliotekarz szkolny. Obowiązkiem opiekunów jest sprawdzenie prac pod względem wymagań formalnych wymienionych w Regulaminie konkursu „Wydajemy Własną Książkę”.
III Nagrody:
• Każda nadesłana książka oceniana będzie w dwóch kategoriach:
- literackiej,
- plastycznej.
• Książki będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
- klasy I –III,
- klasy IV – VII,
- gimnazjum.
• Oceny dokona jury powołane przez organizatora.
• Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej lub dwóch kategoriach.
• Książce nagrodzonej w dwóch kategoriach przyznany zostanie tytuł „Złotej Książki”.
• Nagrodzone prace zostają przesłane do edycji wojewódzkiej konkursu i stają się własnością Biblioteki „Białych Kruków” Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie.

IV Sposób realizacji – wymagania formalne
• Książka od początku do końca może być dziełem jednej osoby. Może być również wynikiem pracy maksymalnie trzech autorów.
• Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały.
• Najwyżej oceniane będą formy wykazujące samodzielność i pomysłowość autorów, np. książki-zabawki, niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką powstałej książki.
• Tematyka dowolna.
• Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje:
- tytuł,
- imię i nazwisko autora (autorów), ilustratora (ilustratorów) – ze wskazaniem, kto pełnił funkcję autora lub ilustratora.
- rok i miejsce wydania (mile widziana pieczątka biblioteki szkolnej).
• W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk lub informacji o pochodzeniu danego źródła (np. adres strony internetowej).
• Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć kartę zgłoszenia (dostępną na stronie internetowej organizatora konkursu – Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie lub w Bibliotece Szkolnej).
• Każdy autor, ilustrator oddzielnie wypełnia indywidualnie kartę zgłoszenia.
• Kartę zgłoszenia należy wypełnić czytelnie pamiętając o podpisach rodziców/opiekunów.
Karta zgłoszenia zawiera:
- tytuł książki,
- imię i nazwisko autora/ilustratora;
- datę urodzenia;
- klasę;
- nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu;
- nazwisko nauczyciela bibliotekarza szkolnego;
- zgody podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
• Prace, które nie spełnią ww. wymogów formalnych nie zostaną zakwalifikowane do konkursu!!!
• Prace nadesłane na konkurs stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący działalność Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.
• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
• Wybrane prace stają się własnością Biblioteki „Białych Kruków” przy Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie.
• Finał konkursu jest przewidywany w marcu 2018 roku.

Wszystkie „wydane książki” należy złożyć
w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie do 13 stycznia 2018 roku
II powiatowa edycja konkursu
WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Tytuł książki ……………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko autora/ilustratora? ……………………………………………………………………………....
Klasa ………………………………………………………………………………………………........................
Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………...
Nazwa i adres szkoły, która zgłasza autora wraz z numerem telefonu:
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko nauczyciela bibliotekarza szkolnego …………………………………………………………….

„Wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystanie tekstów/ilustracji? autorstwa ……………………………….. i na publikację zdjęcia z wizerunkiem autora/ilustratora? w Internecie, w lokalnej prasie, na stronach internetowych www.bpciechanow.edu.pl, www.facebook.com/BibliotekaPedagogicznaCiechanow oraz na innych formach działań Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.

………………………………. ……..……………………………………..
miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego?


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora Konkursu „Wydajemy Własną Książkę” w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie książki na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z póź. zmianami”.

………………………………. ……..……………………………………..
Miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego

niepotrzebne skreślić

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony