Jednym z punktów obrad będzie organizacja szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez powiat ciechanowski w roku szkolnym 2017/2018

Sesja odbędzie się 25 września 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu DSC09910.JPG

 

Porządek obrad:

 •  Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXVI sesji Rady Powiatu V kadencji
 •  Przedstawienie porządku obrad.
 •  Przyjęcie protokołu z  XXV  sesji Rady Powiatu.
 •  Wręczenie nagród uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ciechanowskiego, którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym.
 •  Ślubowanie radnej.
 •  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 •  Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
 •  Interpelacje i zapytania.
 •  Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu nt:

- organizacji szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez powiat ciechanowski w roku szkolnym 2017/2018, z uwzględnieniem przeprowadzonych w  okresie wakacji w obiektach oświatowych remontów i modernizacji, w kontekście posiadanych środków finansowych,

-  stanu realizacji zadań oświatowych powiatu ciechanowskiego za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach  sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 1,2 i  3 lit. b-f. ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązującym do 31 sierpnia 2017 roku  (DRUK Nr 1).

 •  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
 •   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 2),
 •   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2017 rok (DUK Nr 3),
 •   zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia:

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych  bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora, wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;

-  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze  godzin,  pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (DRUK NR 4),

 •  zmiany uchwały Nr V/22/120/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego  z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2017 roku (DRUK Nr 5),
 •  zmiany statutu Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 6),
 •  ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego (DRUK Nr 7),
 •  zmiany uchwały Nr V/1/6/14 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków i składu osobowego (DRUK Nr 8).  
 •  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 •  Wolne wnioski i oświadczenia.
 •  Zamknięcie obrad.

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony