Logo Komunikacja Bez Barier

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości położonych na terenie miasta Ciechanowa i gm. Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego

budynek.jpg

Nieruchomości rolne położone na terenie:

  1. miasta Ciechanów, obręb Krubin, o pow. 25,0694 ha w działkach nr 41/9, 41/10, 41/8 i 64/1. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu – 660 dt ziarna pszenicy. Wadium - 3000 zł.
  2. wsi Gołotczyzna, gm. Sońsk nr 1/3 o pow.7,2185 Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu 182 dt ziarna pszenicy. Wadium – 1000 zł.
  3. wsi Gołotczyzna, Sońsk , dz. nr 2, 81/5, 81/6, 81/8 (bez pow. leśnej) o pow. 18,9363 ha, Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu - 402 dt ziarna pszenicy. Wadium – 1800 zł.
  4. wsi Strusinek, Sońsk, dz. nr 18, 28, 35, 51, 54 o pow. 37,1449 ha, Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu -  860 dt ziarna pszenicy. Wadium 3500 zł.
  5. wsi Bieńki Karkuty, Sońsk, dz. nr 48 o pow. 8,4240 ha. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu - 158 dt ziarna pszenicy. Wadium 800 zł.
  6. wsi Chrościce Łyczki, Sońsk działki nr 176 i 288/1 o pow. 7,4708 ha, Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu -  32 dt ziarna pszenicy. Wadium 200 zł.
  7. wsi Damięty Narwoty, Sońsk, dz. nr 41/1, 84, 93 o pow. 26,5205 ha. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu - 658 dt ziarna pszenicy. Wadium 2800 zł.

Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, długami i innymi należnościami bądź ograniczeniami w rozporządzaniu. Okres dzierżawy – 2 lata.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, parter, pok. 15.

Wadium  w pieniądzu należy wpłacić   do dnia 19.07.2021 r. na konto bankowe nr 63 1020 1592 0000 2402 0254 8196  w taki sposób, aby zaksięgowane na  koncie Starostwa najpóźniej w dniu 19.07.2021 r.  Do przetargu zostaną dopuszczone jedynie osoby, które wpłaciły wadium w terminie.

Minimalne postąpienie w przetargu na każdą z wymienionych nieruchomości -  2 dt ziarna pszenicy.  

Przetarg kończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium nie podlega zwrotowi:

1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą;

2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium wniesione przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby posiadające zaległości w płatnościach z tytułu zawartych umów dzierżawy z Powiatem Ciechanowskim.

Bliższe informacje na temat przetargu – w pok. 109  Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i pod nr  tel. 729055917. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Powrót na początek strony