Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do składania ofert

7 maja br. rozpoczął się otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Ilustracja do artykułu logo_info_2013.jpg

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”


Celem realizowanych zadań w ramach konkursu jest:
1)    tworzenie warunków osobom z niepełnosprawnością do pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez zwiększenie dostępu do dóbr i usług;
2)    wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością na otwartym i chronionym rynku pracy;
3)    zwiększenie aktywności i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Oferty można składać w terminie do dnia 27 maja 2019 r.  

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są  na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod adresem:

http://bip.mcps.com.pl/aktualnosci/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacn-publicznych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-obszarze-dzialalnosc-na-rzecz-osob-niepelnosprawnychje-w-2019-r-zada/

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony