Zostanie zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Ciechanowskiego

Sesja odbędzie się 3 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu starostwo_budynek2.jpg

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu VI kadencji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 1),

b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2018 rok (DRUK Nr 2),

c) ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty Ciechanowskiego – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 3),

d) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 4),

e) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (DRUK Nr 5),

f) desygnowania delegata Powiatu Ciechanowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich (DRUK Nr 6),

g) ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego (DRUK Nr 7),

h) przyjęcia Rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (DRUK Nr 8),

i) powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (DRUK Nr 9),

j) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (DRUK Nr 10),

k) powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (DRUK NR 11),

l) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (DRUK Nr 12).

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego

Sławomir Morawski

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony