Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje XI sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu DSC04750.JPG

Sesja odbędzie się w dniu 30 września br. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 według następującego porządku obrad:

 

 1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XI sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z IX i X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.
 4. Wręczenie stypendiów najlepszym maturzystom oraz laureatom i finalistom olimpiad, konkursów lub turniejów ze szkół Powiatu Ciechanowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
 7. Rozpatrzenie informacji na temat organizacji szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez powiat ciechanowski w roku szkolnym 2019/2020, z uwzględnieniem przeprowadzonych w okresie wakacji w obiektach oświatowych remontów i modernizacji, w kontekście posiadanych środków finansowych.

  Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach:
  1) egzaminu gimnazjalnego (ośmioklasisty), egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie, należy do zadań własnych powiatu,
  2) nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie, należy do zadań własnych powiatu – DRUK Nr 1
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 2
  b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok – DRUK Nr 3
  c) zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie - DRUK Nr 4
  d) przyjęcia logo Powiatu Ciechanowskiego- DRUK Nr 5
  e) umorzenia postępowania skargowego - DRUK Nr 6
  f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck – DRUK Nr 7
  g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna – DRUK Nr
  h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk – DRUK Nr 9
  i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin – DRUK Nr 10
  j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie – DRUK Nr 11
  k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 Adama Mickiewicza w Ciechanowie – DRUK Nr 12
  l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ciechanowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechanowie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie – DRUK Nr 13
  m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie – DRUK Nr 14
  n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie – DRUK Nr 15
  o) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie – DRUK Nr 16
  p) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w pięcioletnie Technikum Nr 3 Stanisława Staszica w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica  w Ciechanowie – DRUK Nr 17
  q) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie – DRUK Nr 18
  r) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w pięcioletnie Technikum Nr  4 w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych  im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie – DRUK Nr 19
  s) zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – DRUK Nr 20
  t) zmieniająca uchwałę Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia:
  - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
  - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
  - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym – DRUK Nr 21
 1. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Transmisja sesji będzie dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=oplGzXnfc0U

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony