Bedzie to 28. sesja V kadencji

Jednymi z najważniejszych punktów obrad będą: debata budżetowa, w tym podjęcie uchwał w sprawach - wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego i uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok

Ilustracja do artykułu Starosta S. Morawski wyjaśnił powody odwołania dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.JPG


Sesja odbędzie się 28 grudnia 2017 roku, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

Obrady będa się odbywać według następującego porządku obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu V kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.
4. Wręczenie nagród zawodnikom Międzyszkolnego Pływackiego Klubu Sportowego „Orka” w Ciechanowie za wysokie wyniki sportowe.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Debata budżetowa, w tym podjęcie uchwał w sprawach:
a) wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego,
b) uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 1),
b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok (DRUK Nr 2),
c) zmiany uchwały Nr V/22/120/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2017 roku (DRUK Nr 3),
d) ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego (DRUK Nr 4),
e) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim (DRUK Nr 5),
f) zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2018 rok (DRUK Nr 6),
g) zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2018 rok (DRUK Nr 7),
h) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 8),
i) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego ( DRUK Nr 9).
10. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego w 2017 roku (DRUK Nr 10).
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zbigniew Gutowski

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony