Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego

Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje XIII sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu logo-powiat.jpg

Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie, według następującego porządku obrad:

 1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XIII sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XI i XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
 6. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie w sprawie kontroli przestrzegania prawa budowlanego w powiecie ciechanowskim w 2019 roku – DRUK Nr 1
 7. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z działalności Inspekcji na terenie powiatu ciechanowskiego w 2018 roku – DRUK Nr 2
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 3
  b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok – DRUK Nr 4
  c) przyjęcia rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 – DRUK Nr 5
  d) przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – DRUK Nr 6
  e) określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, ich źródła, przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania – DRUK Nr 7
  f) zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie – DRUK Nr 8
  g) zmiany Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie – DRUK Nr 9
  h) zmiany uchwały Nr VI/6/45/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskich w 2019 r. – DRUK Nr 10
  i) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego o powierzchni ok. 44 m2, położonej w Ciechanowie, obr. Śródmieście, stanowiącej część działki nr 257/7 położonej w obrębie Śródmieście, m. Ciechanów z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę część nieruchomości nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość – DRUK Nr 11
  j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechanów – DRUK Nr 12
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie obrad.

 XIII sesja rady powiatu będzie transmitowana pod adresem: https://youtu.be/xgI-XHZkKF4

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony