Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego

Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje XVI sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Sesja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie, według następującego porządku obrad:

 1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XVI sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
 6. Zapoznanie się z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 2020 rok – DRUK Nr 1
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli  w danym roku w składnikach, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3  Karty nauczyciela, ustalonych w danym roku – DRUK Nr 2
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok – DRUK Nr 3
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 4
 • zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok – DRUK Nr 5
 • wyrażenia zgody na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 6
 • ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie – DRUK Nr 7
 • ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” - DRUK Nr 8
 • ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie – DRUK Nr 9
 • ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie – DRUK Nr 10
 • ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie – DRUK Nr 11
 • zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie – DRUK Nr 12
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” – DRUK Nr 13
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim – DRUK Nr 14
 • zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 15

   11.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

   12.Zamknięcie obrad.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony