Radni będa głosowali m.in. nad uchwaleniem Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2017 – 2019 i przyjęciem Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022

Sesja odbędzie się 27 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu starostwo_aktualne3.jpg

Sesja odbędzie się według następującego porządku obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXVII sesji Rady Powiatu V kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie w sprawie kontroli przestrzegania prawa budowlanego w powiecie ciechanowskim w 2017 roku (DRUK Nr 1).
8. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin z działalności Inspekcji na terenie powiatu ciechanowskiego w 2016 roku (DRUK Nr 2).

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 3),
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2017 rok (DRUK Nr 4),
c) zmiany uchwały Nr V/1/6/14 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków i składu osobowego (DRUK Nr 5),
d) zmiany uchwały Nr V/2/17/14 rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (DRUK Nr 6),
e) wyboru członka Zarządu Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 7),
f) uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2017 – 2019 (DRUK Nr 8),
g) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 (DRUK Nr 9),
h) przyjęcia Rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok (DRUK Nr 10),
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ciechanowie (DRUK nr 11),
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej szkoły Zawodowej Nr 1 w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie (DRUK Nr 12),
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej szkoły Zawodowej Nr 2 w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. Gen. Adama Mickiewicza w Ciechanowie (DRUK Nr 13),
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie (DRUK Nr 14),
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Ciechanowie w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Ciechanowie (DRUK Nr 15),
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Ciechanowie, stanowiącą szkołę, o której mowa w art. 18 ust 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo oświatowe (DRUK Nr 16),
o) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ciechanowie w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie w Szkołę Policealną w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego, o której mowa w art. 18 ust 1 pkt 2 lit f ustawy – Prawo oświatowe (DRUK Nr 17),
p) zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 18),
q) rozpatrzenia petycji Arkadiusza Kozyry (DRUK Nr 19),
r) rozpatrzenia skargi A.K. na działalność Starosty Ciechanowskiego w przedmiocie niewystarczającego nadzoru nad działalnością Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie (DRUK Nr 20),
s) rozpatrzenia wniosku A.K. o zobowiązanie Starosty Ciechanowskiego do wprowadzenia systemu kontroli nad realizacją wydawanych decyzji administracyjnych z zakresu administracji architektoniczno –budowlanej (DRUK Nr 21).

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zbigniew Gutowski

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony