Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego V kadencji

Sesja odbędzie się 26 marca 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu starostwo_bud.jpg

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXX sesji Rady Powiatu V kadencji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Ciechanowskim oraz realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie w 2017 roku (DRUK Nr 1).
8. Rozpatrzenie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie w 2017 roku (DRUK Nr 2),

9. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego oraz na terenie miasta Ciechanów w 2017 r. (DRUK Nr 3),
10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 4),

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok (DRUK Nr 5),

c) zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia:

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora, wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (DRUK NR 6),

d) określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2018 roku (DRUK Nr 7).

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski i oświadczenia.

13. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zbigniew Gutowski

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony