Oświata w powiecie

    

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie
 
Dyrektor - Aneta Głuszniewska
 
06-400 Ciechanów
ul. 17 Stycznia 7

tel. 534 453 745
 
e-mail: sekretariat@pcuw-ciechanow.pl

 

Na terenie powiatu znajdują się przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i policealne oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W Ciechanowie funkcjonują 3 licea ogólnokształcące i 4 zespoły szkół  ponadgimnazjalnych, prowadzone przez Powiat Ciechanowski. Na terenie powiatu  jest również Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Liceum Ogólnokształcące  im. S. Reymonta w Glinojecku oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Gołotczyźnie. Młodzież może zdobyć przygotowanie w następujących zawodach:
- w  Zespole Szkół nr 1 im. Gen. J. Bema: technik elektryk, technik informatyk, technik logistyk - specjalność wojskowa;
- w Zespole Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, kelner z obsługą turystyczną;
- w Zespole Szkół nr 3 im. S. Staszica: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik/ technik mechanik;
- w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Płoskiego w Ciechanowie: technik budownictwa, technik organizacji reklamy, technik geodeta, technik ochrony środowiska.
       W ZS nr 3 i ZST  funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia z klasami wielozawodowymi. Wydatki na oświatę i edukację  stanowią średnio ok. 42,84% wydatków bieżących Powiatu.

    Starostwo Powiatowe od 2008 roku cyklicznie organizuje Subregionalne Targi Edukacji i Pracy, które mają na celu wsparcie młodzieży w planowaniu kształcenia i rozwoju kariery zawodowej oraz przedstawienie możliwości zatrudnienia w subregionie ciechanowskim.
Wśród uczelni w Ciechanowie największą popularnością cieszy się Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.  Młodzież studiuje tam na kierunkach: ekonomia, elektronika i telekomunikacja, pedagogika, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn,  pielęgniarstwo, rolnictwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Ponadto PUZ posiada w programie kształcenia ustawicznego ofertę studiów podyplomowych. W Ciechanowie znajduje się również Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie - Wydział Zarządzania w Ciechanowie oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania.
Na terenie powiatu ma siedzibę  stowarzyszenia, fundacje,  jednostki  Ochotniczych Straży Pożarnych i kluby sportowe.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony