Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W CIECHANOWIE

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
pok. 110, 125

 

w godzinach pracy: poniedziałek - piątek   8.00 - 16.00
tel. 729-055-960;  729-055-961

tel. kom. (alarmowy, całodobowy) 660-484-851

e-mail: pczk@ciechanow.powiat.pl

 

w dni robocze po godz. 16.00 oraz w soboty, niedziele i święta
tel. 23-671-28-55, fax  23-671-28-56 /23-672-40-51

Powiatowe Stanowisko Kierowania
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
06-400 Ciechanów, ul. Płocka 32

tel. alarmowy  998/112

e-mail: ciechanow@mazowsze.straz.pl

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale:

POWIATOWE  CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Do zadań PCZK w szczególności należy:

1. Zapewnienie całodobowego dyżuru w celu umożliwienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego Starosty, w tym powiadamianie osób funkcyjnych Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz organów i centrów zarządzania kryzysowego administracji publicznej.
2. Pozyskiwanie, opracowywanie i ciągła aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców powiatu ciechanowskiego, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludności, znaczne zniszczenia w infrastrukturze krytycznej, w tym uszkodzenia lub zniszczenia budynków, urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania powiatu.
3. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, w tym z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego, sąsiednich powiatów oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego wg przyjętych i ustalonych zasad.
4. Nadzorowanie i utrzymanie w ciągłej gotowości systemu wykrywania i alarmowania oraz urządzeń łączności w systemie wczesnego ostrzegania ludności będących na wyposażeniu PCZK.
5. Współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji ze stanowiskiem kierowania KP PSP, KP Policji, Zakładem Pomocy Doraźnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie i innymi służbami oraz informowanie na bieżąco o zdarzeniach Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
6. Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu zagrożenia inicjowanie działań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz niezwłoczne przekazanie informacji o zaistniałym zdarzeniu odpowiednim organom wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.
7. W przypadku otrzymania informacji, od jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania i Alarmowania, o wykryciu zagrożenia skażeniami lub stwierdzenia wystąpienia skażeń przez podległe im systemy, niezwłoczne powiadomienie właściwego terytorialnie dla miejsca takiego zdarzenia organu administracji publicznej, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu.
8. Wypracowanie i przygotowanie wstępnej analizy powstałego zdarzenia oraz przedstawienie wniosków do wypracowania decyzji Starosty.
9. Współdziałanie z organami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne w zakresie koordynacji działań oraz zapewnienie wzajemnego przepływu informacji.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony