Działanie 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej

Modernizacja krytej pływalni typu rehabilitacyjnego
w domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ciechanowie


Beneficjent: Powiat Ciechanowski / Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ciechanowie

Wydatki kwalifikowane projektu  - 953 688,60 zł
Poziom dofinansowania: 85 %
Dofinansowanie z EFRR - 810 618,31
Okres realizacji: 2.02.2009 - 31.03.2012

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału społecznego, Działanie 7.3 - Infrastruktura służąca pomocy społecznej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

W mach projektu zrealizowano: modernizację niecki basenowej, obejścia wokół basenu – plaży, pomieszczeń natrysków, korytarzy oraz podbasenia, modernizację systemu uzdatniania wody, wentylacji i klimatyzacji obsługującej basen i zaplecze.
Od 1998 roku basen i jego zaplecze nie były modernizowane. Efektem inwestycji jest poprawa dostępności mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych z lokalnego środowiska do rehabilitacji w basenie, poprawa warunków użytkowych pływalni, wymierne korzyści z obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej i zlikwidowanie przecieków niecki basenowej.

_____________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony