Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji

Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej
 Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego w CiechanowiePriorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”
Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”.

Umowa o dofinansowanie na realizację projektu podpisana została 16 listopada 2012 roku.  

Całkowita wartość projektu:  9 036 417,84 zł
Wydatki kwalifikowane:         8 966 877,84
Dofinansowanie z EFRR:         7 469 409,24 zł  
Poziom dofinansowania:         83,3%
Okres realizacji:  1.02.2009  - 31.12.2014

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, zajmujący się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanymi znacznym. Inwestycja realizowana była na terenie Ośrodka przy ul. Sienkiewicza.

W ramach projektu zrealizowane zostały: budowa obiektu infrastruktury społeczno-edukacyjnej (nowego skrzydła budynku) – jakim jest internat SOSW, powierzchnia 836 m kw. wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (sprzęt i wyposażenie rehabilitacyjne, meble, modernizacja istniejącego obiektu dydaktycznego tj, starego budynku, w którym obecnie odbywają się zajęcia edukacyjno-wychowawcze, budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej tj. wielofunkcyjnego boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią (o pow. 1500 m kw.) wraz z bezpiecznym placem zabaw (pow. 500 m .kw.); Zagospodarowanie otoczenia wokół obiektów: droga dojazdowa, chodniki, parkingi z podjazdami, modernizacja ogrodzenia; wszystko dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

      

__________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony