Działanie 2.2 Rozwój e-usług

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)”Powiat ciechanowski jest partnerem w projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (Lidera Projektu) w partnerskiej współpracy z 36 powiatami i 278 gminami.

Jest to projekt kluczowy wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet II - e-Rozwój Województwa Mazowieckiego,  Działanie 2.2. - Rozwój e-usług.

Okres realizacji  projektu obejmuje lata 2009 – 2014.

Budżet projektu: 60 mln zł, w tym:
- 51 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 9 mln zł to środki beneficjentów projektu tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz  uczestniczących w nim 36 powiatów i 278 gmin, w tym:
        - 1 126 560,00 – wkład własny Województwa Mazowieckiego
        - 7 873 440,00 – wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie.

Wkład własny Powiatu Ciechanowskiego w realizowanym projekcie wynosi 39 405,00 zł

Do podstawowych celów projektu EA należy zaliczyć:

I. Poprawę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizację kosztów utrzymania tych jednostek poprzez:

  • podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,
  • wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej;

II. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;

III. Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:

  • umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną,
  • zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
     

Do głównych zadań w projekcie EA,  należą:

  • opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e-Urząd (rdzenia systemu), które będą umożliwiały m.in. elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie tymi dokumentami, elektroniczną obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego; 
  • opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów;
  • dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego do jednostek organizacyjnych beneficjentów projektu.

___________________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony