Działanie 4.4 Ochrona przyrody,zagrożenia, systemy monitoringu

Wsparcie techniczne regionalnego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego
w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu służącego

KP PSP w Ciechanowie do prowadzenia akcii ratowniczychBeneficjent: Powiat Ciechanowski/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
Całkowita wartość projektu: 2 399 550,00 zł
Wydatki kwalifikowane projektu: 2 254 872,50 zł
Poziom dofinansowania: 84,99 %
Kwota dofinansowania z EFRR -  1 916 416,13 zł
Okres realizacji: 31.03.2010 - 30.12.2010

Realizacja projektu możliwa była  dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Przedsięwzięcie objęło zakup:
- ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem,
- ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego z wyposażeniem,
- sprzęt dla grupy wodno-nurkowej służący do prowadzenia działań podwodnych oraz na powierzchni zbiorników wodnych.

Zakup powyższego sprzętu będzie stanowił uzupełnienie braków sprzętowych oraz wymianę zużytego sprzętu specjalistycznego do prowadzenia działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz gaszenia pożarów przez sekcje przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.
Głównym celem projektu jest doskonalenie systemów zarządzania i monitoringu środowiska, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków. Celem pośrednim realizacji inwestycji jest zwiększenie  efektywności działań w zakresie ochrony środowiska poprzez skuteczniejszy monitoring oraz działania ratownicze ograniczające negatywne skutki oddziaływania na środowisko w przypadku takich zdarzeń jak awarie instalacji przemysłowych, wypadki w transporcie materiałów niebezpiecznych, oraz pożary. Zakres powyższych działań odnosi się do środowiska lądowego, środowiska wodnego jak również do ochrony atmosfery.

Zakup nowego sprzętu przyczyni się do: zwiększenia efektywności działań w zakresie ochrony środowiska, zwiększenia efektywności prowadzonych działań związanych ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof, pożarów i innych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska, poprawy warunków pracy strażaków podczas prowadzenia działań ratowniczych, skrócenia czasu trwania akcji ratowniczej.

______________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony