Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i  gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”Lider: Samorząd Województwa  Mazowieckiego
Partner: Powiat Ciechanowski
Wartość projektu  dla Powiatu Ciechanowskiego: 2 700 000,00 zł, w tym wkład własny:  400 000,00 zł
Czas realizacji: 14.07.2009 – 23.09.2013

Powiat Ciechanowski uczestniczył w projekcie kluczowym realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  pn.   „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i  gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Projekt, w którym uczestniczy  39 powiatów oraz 283 gminy Mazowsza  jest realizowany w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013”, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza.
Całkowita wartość projektu to ok. 180 mln zł, w tym dofinansowanie 153 mln zł.

Cele projektu:

1) promocja gospodarcza Mazowsza w tym Powiatu Ciechanowskiego poprzez:

utworzenie standartowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej  INSPIRE,
opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie wewnętrznego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji,
2) wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych,

3) aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych
z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informacyjnego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

Zakres projektu obejmował  zadania mające na celu:

1) utworzenie i uruchomienie powiatowych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP),
2) wsparcie działań Służby geodezyjnej i kartograficznej związanych z:

przekształceniem ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej i modernizacją tego rejestru, w tym:
- dokończeniem procesu wektoryzacji mapy katastralnej,
- integracja katastralnych danych opisowych z danymi geometrycznymi oraz wyeliminowaniem  danych błędnych i zastąpienie ich danymi poprawnymi,
- pozyskaniem brakujących danych w szczególności dotyczących budynków,
przekształceniem treści mapy zasadniczej do postaci wektorowej oraz założeniem baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej,
3) utworzenie metadanych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz innych georeferencyjnych i tematycznych zbiorów danych, prowadzonych przez powiaty, dostępnych przy pomocy mechanizmów MSIP,

4) wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego:

zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych (bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, bazy danych ewidencji gruntów i budynków, bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej oraz bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości) oraz prowadzenie rejestrów publicznych opartych na bazach danych,
wymianę danych pomiędzy powiatowymi georeferencyjnymi  bazami danych a bazą danych obiektów topograficznych (TBD) prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
5) wdrożenie procedur udostępnienia plików XML metadanych do serwerów katalogowych MSIP oraz serwerów katalogowych Geoportalu,

6) opracowanie standardu uproszczonego planu urządzania lasu w postaci cyfrowej oraz pilotażowe opracowanie i wdrożeniem takiego planu.

Szczegóły projektu na stronie www.bazywiedzy.eu   i  www.wrotamazowsza.pl 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony