Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

 

 


"AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE I USAMODZIELNIENIE"


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno–zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Całkowita wartość projektu - 493 530,91 zł

w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich - 394 824,73 zł
Beneficjent projektu – Powiat Ciechanowski
Realizator – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie
Okres realizacji - II-XI 2017


Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 36 uczestników projektu w okresie II - XI 2017r. Oddziaływaniem zostaną objęte dwie grupy uczestników - 14 osób z niepełnosprawnością i 22 osoby opuszczające bądź przebywające w pieczy zastępczej a dodatkowo także ich otoczenie. Projekt skierowany jest do osób z terenu powiatu ciechanowskiego będących w wieku aktywności zawodowej, z orzeczoną niepełnosprawnością, opuszczających bądź przebywających w pieczy zastępczej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niezatrudnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cele szczegółowe to:
•nabycie nowych kwalifikacji przez co najmniej 8 osób;
•podniesienie, aktualizacja, nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych przez co najmniej 28 osób;
•zdobycie umiejętności i kompetencji psychospołecznych ułatwiających aktywne poruszanie się po rynku pracy przez co najmniej 28 osób;
•zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym przez co najmniej 32 osoby;
•poprawa stanu psychoruchowego u co najmniej 13 osób z niepełnosprawnością;
•podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 4 osoby;
•wyposażenie otoczenia uczestników - co najmniej 10 rodzin zastępczych w nowe umiejętności i kompetencje psychospołeczne.

Szczegółowe informacje o Projekcie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie pod adresem http://www.pcpr-ciechanow.pl

MP/24.05.2017

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony