Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

„BUDUJEMY KADRĘ PRZYSZŁOŚCI"


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Beneficjent projektu: Powiat Ciechanowski
Realizator projektu – Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

Całkowita wartość projektu – 1 444 699,92 zł
Dofinansowanie –1 217 749,92  zł
w tym: ze środków EFS – 1 155 759,94 zł
Okres realizacji - 1.10.2020 – 31.08.2022

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ZST w Ciechanowie poprzez realizację działań zapewniających kompleksowość wsparcia szkolenia zawodowego realizowanego przez placówkę, w tym między innymi doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli, rozwój doradztwa we współpracy z rynkiem pracy oraz kształtowanie i rozwijanie u 120 uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją edukacyjno – sportową reGeneracja.

 

Projekt zakłada:

 1. Udział uczniów w stażach uczniowskich, zajęciach dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne;
 2. Wsparcie szkoły w opracowaniu planu rozwoju;
 3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe we współpracy z rynkiem pracy;
 4. Wsparcie rozwoju nauczycieli poprzez udział w kursach/szkoleniach;
 5. Doposażenie placówki.

"ZAWODOWIEC Z KLASĄ"


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Beneficjent projektu: Powiat Ciechanowski
Realizator projektu – Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

Całkowita wartość projektu – 1 008 365,00 zł
Dofinansowanie – 853 133,00  zł
w tym: ze środków EFS – 806 692,00 zł
Okres realizacji - 1.10.2020 – 30.09.2022

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie. Obejmował będzie 144 uczniów  i 4 nauczycieli. Celem głównym projektu jest: rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli zawodu, zdobycie doświadczenia oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji poprzez zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne kursy zawodowe, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe dla nauczycieli, staże zawodowe oraz doposażenie bazy dydaktycznej ZS2.

Projekt zakłada:

   1. Zajęcia specjalistyczne we współpracy z otoczeniem;

   2. Staże zawodowe u pracodawców dla 108 uczniów. Wszyscy uczestnicy stażów zostaną przeszkoleni z BHP;

   3. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego i matematyki i warsztaty z innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy;

   4. Wyposażenie pracowni gastronomicznej;

   5. Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych;

   6. Zajęcia z doradztwa zawodowego i studia podyplomowe z doradztwa zawodowego.

 


„KOMPETENCJE KLUCZOWE GWARANCJĄ SUKCESU"


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna

Beneficjent projektu: Powiat Ciechanowski
Realizator projektu – Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

Całkowita wartość projektu – 992 075,00 zł
Dofinansowanie – 942 035,00  zł
w tym: ze środków EFS – 793 660,00 zł
Okres realizacji - 1.08.2019 – 30.06.2021

Projekt będzie realizowany w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 działającym w ramach Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie. Obejmował będzie 240 uczniów LO oraz 36 nauczycieli .

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk , zarówno przez np. indywidualne podejście do pracy z uczniem, nauczanie eksperymentalne, rozwój kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, doposażenie bazy dydaktycznej LO.

Projekt zakłada:

   1. Zajęcia wyrównawcze (matematyka, j. angielski, biologia. chemia, fizyka, geografia);

   2. Kółka zainteresowań (matematyka, j. angielski, biologia. chemia, fizyka, geografia);

   3. Warsztaty z umiejętności uniwersalnych: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność rozumienia.

   4. Studia podyplomowe dla 4 nauczycieli

   5. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna, chemiczna)

   6. Zajęcia z kompetencji cyfrowych

7. Wyposażenie pracowni TIK

8. Warsztaty kompetencji cyfrowych dla nauczycieli.

 


 

„KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄ DO SUKCESU"


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna

Beneficjent projektu: Powiat Ciechanowski
Realizator projektu – I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Całkowita wartość projektu – 996 575,00 zł
Dofinansowanie – 946 535,00  zł
w tym: ze środków EFS – 797 260,00 zł
Okres realizacji - 1.08.2019 – 30.06.2021

Projekt „Kompetencje kluczowe droga do sukcesu” realizowany jest w I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Obejmie 240 uczniów. Projekt zakłada:

 • zajęcia wyrównawcze (matematyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia)
 • kółka zainteresowań (matematyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia)
 • warsztaty z umiejętności kluczowych: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność rozumienia
 • studia podyplomowe dla 4 nauczycieli
 • wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna, geograficzna, biologiczna, informatyczna)
 • zajęcia z rozwijania kompetencji cyfrowych


„BEM” W CIECHANOWIE SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI"


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Beneficjent projektu: Powiat Ciechanowski
Realizator projektu – Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J. Bema w Ciechanowie

Całkowita wartość projektu – 1 949 662,80 zł
Dofinansowanie – 1 743 897,80  zł
w tym: ze środków EFS – 1 559 730,24 zł
Okres realizacji - 1.09.2019 – 31.08.2022

 W ramach projektu odbędą się zajęcia wyrównujące braki edukacyjne, rozwijające zdolności uczniów, kształcące postawy  kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz kompetencje kluczowe i postawy/umiejętności  niezbędne na  rynku pracy, zajęcia i kursy/szkolenia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli, doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 Wsparciem objętych zostanie  350 uczniów i 10 nauczycieli. Nowy kierunek kształcenia: "technik przemysłu mody" z elementami kosmetologii (wizaż i stylizacja paznokci)  dla 15 uczniów realizowany będzie  we współpracy z przedsiębiorcą prowadzącym zakład krawiecki. W ramach projektu będą sfinansowane: zajęcia praktyczne u pracodawcy (wynajem wyposażonych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami MEN+biblioteka fachowa i konsultacja przedsiębiorcy), stworzenie w szkole pracowni modelowania  i projektowania odzieży,  kurs wizażu i kurs stylizacji paznokci, pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne do wykorzystania przez uczniów, pozaszkolne kursy specjalistyczne, studia podyplomowe zawodowe dla jednego nauczyciela. 

______________________________________________________________________________________________

"KSZTAŁCENIE ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU"


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Beneficjent projektu: Powiat Ciechanowski
Realizator projektu – Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

Całkowita wartość projektu – 999 815,10 zł
Dofinansowanie – 899833,02  zł
w tym: ze środków EFS – 799 852,08 zł
Okres realizacji - 1.06.2019 – 30.09.2021

Wsparciem objętych zostanie  144 uczniów  i 7 nauczycieli.  Celem głównym projektu jest  rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli zawodu, zdobycie doświadczenia oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji poprzez zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne kursy zawodowe, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe dla nauczycieli, staże zawodowe, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.
     Projekt zakłada:
1. Zajęcia wyrównawcze  z j. angielskiego i matematyki TYP2B;
2. Warsztaty innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy TYP2F
3. Zajęcia specjalistyczne we współpracy TY1C
4. Zajęcia doradztwa zawodowego i studia podyplomowe z doradztwa zawodowego TYP6A
5. Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych TYP5C
6. Staże zawodowe u pracodawców dla 108 najlepszych uczniów
7. Wyposażenie pracowni obsługi turystycznej.

________________________________________________________________________________________________

 

 "NOWY ZAWÓD - NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH"Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych

Beneficjent projektu: Powiat Ciechanowski
Realizator projektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie

Całkowita wartość projektu - 842 130,00 zł
Dofinansowanie - 755 990,00 zł
w tym: ze środków EFS - 673 704,00 zł

Celem głównym Projektu jest zdobycie kwalifikacji i podniesienie umiejętności zawodowych przez 89 osób dorosłych spośród 102 uczestników Projektu (30 kobiet i 59 mężczyzn).
Uczestnicy Projektu to osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji.
Zakłada się, że ok. 60% Uczestników, będą to osoby zamieszkujące tereny wiejskie.
Projekt zapewnia możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji przez kobiety i mężczyzn z różnych grup społecznych, niezależnie od wyznania i pochodzenia, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem, bezrobotnych i pracujących, osób o różnym statusie społecznym.

Cele szczegółowe Projektu to:
a) zdobycie kwalifikacji technika rachunkowości przez 13 osób (na 15 UP)
w okresie V 2017 - IV 2018
b) zdobycie kwalifikacji technika żywienia i usług gastronomicznych przez 22 osoby (na 25 UP) w okresie IX 2017 - IV 2018
c) zdobycie prawa jazdy kat. C, C+E i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przez 26 osób (na 30 UP) w okresie V - XII 2017 (I edycja) i IX- XII 2018 (II edycja)
d) zdobycie kwalifikacji operatora koparko-ładowarki i koparki jednonaczyniowej kl.III przez 14 osób (na 16 UP) w okresie IX - XII 2017 (I edycja) i III - VI 2018 (II edycja)
e) zdobycie kwalifikacji spawacza metodą MMA, TIG i MAG przez 14 osób (na 16 UP) w okresie IX -XII 2017 (I edycja) i III -VI 2018 (II edycja).


Biuro Projektu
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie
ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów


"KSZTAŁCENIE ZAWODOWE GWARANCJĄ SUKCESU"


Oś priorytetowa X  Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe
Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów   
                                               

Beneficjent Projektu – Powiat Ciechanowski
Realizator – Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

Okres realizacji – 01.11.2017 – 30.09.2019

Całkowita wartość projektu – 997 885,00 zł
w tym dofinansowanie z UE – 798 308,00 zł

Projekt dotyczy kształcenia zawodowego, kursów kwalifikacyjnych dla młodzieży: kurs barystyczny, barmański, sushi, obsługi Wellnes end SPA, zakup pracowni technicznych –spedytor i staże zawodowe dla uczniów u pracodawców.


"EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU"Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)  
                                                 

Beneficjent Projektu – Powiat Ciechanowski
Realizator – Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

Okres realizacji – 01.09.2017 – 30.06.2019
Całkowita wartość projektu – 901 925,00 zł
w tym dofinansowanie z UE – 721 540,00,00 zł

Projekt obejmuje: zajęcia wyrównawcze: j. polski j. angielski, niemiecki, matematyka i przedmioty przyrodnicze. Obejmuje studia podyplomowe dla nauczycieli, zakup pracowni, wycieczki tematyczne dla uczniów, kursy informatyczne dla nauczycieli.


"DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE W SZKOŁACH POWIATU CIECHANOWSKIEGO"

  

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe
Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów  
                                                

Beneficjent Projektu – Powiat Ciechanowski
Realizator – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie
Partner projektu: Wojewódzki Urząd Pracy                                                                                                                                                    
Okres realizacji – 01.08.2017 – 31.07.2019

Całkowita wartość projektu – 512 677,50 zł
w tym dofinansowanie z UE – 410 142,00 zł
           
W ramach projektu przewiduje się:
- podniesienie i nabycie kwalifikacji doradcy zawodowego przez 30 nauczycieli;    
- stworzenie w każdym Zespole Szkół po jednym Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery;                                         
- wyposażenie  Szkolnych Punktów  Informacji i Kariery;
- objęcie indywidualnym i grupowym  doradztwem edukacyjno-zawodowym 700 uczniów szkół zawodowych, prowadzonych przez Powiat Ciechanowski we współpracy z pracodawcami.
 

MP/24.05.2017
Aktualizacja: 17.05.2019

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony