Oś Priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego

 

 


"POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ KOLEJOWO-DROGOWEGO WĘZŁA MULTIMODALNEGO PRZY TRASIE TEN-T W CIECHANOWIE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1241W NA ODCINKU CIECHANÓW-MŁOCK (TRZECIORZĘDNY WĘZEŁ DROGOWY)"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego
Działanie  7.1 Infrastruktura drogowa
Typ projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP


Beneficjent Projektu – Powiat Ciechanowski
Realizator – Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
Okres realizacji – 08.06.2015 – 31.08.2018
Całkowita wartość projektu – 11 152 281,28 zł
w tym dofinansowanie z UE – 5 215 388,38 zł

Kluczowym celem projektu jest poprawa spójności regionalnej i lokalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz poprawa dostępności komunikacyjnej, wewnętrznej i zewnętrznej do terenów inwestycyjnych w Dzielnicy Przemysłowej w Ciechanowie.

W wyniku realizacji inwestycji osiągnięte zostaną następujące cele pośrednie stanowiące cele
na poziomie rezultatu:

 • zwiększenie prędkości podróży, a co za tym idzie skrócenie czasu przejazdu na objętej projektem trasie,
 • podniesienie komfortu użytkowania przedmiotowej drogi (szerokość drogi, jakość nawierzchni, chodniki, pobocza, zatoki autobusowe, perony, ciągi pieszo-rowerowe),
 • dostosowanie drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów – Młock do potrzeb różnorodnych użytkowników infrastruktury (m.in. kierujący pojazdami, pojazdy transportu publicznego, piesi, rowerzyści, niepełnosprawni, dzieci, osoby podróżujące komunikacją miejską, pracownicy pobliskich przedsiębiorstw),
 • zapewnienie połączenia przedmiotowego obszaru z drogami wyższej kategorii, w tym z drogami krajowymi nr 50 i nr 60, odciążenie ruchu na tychże drogach,
 • ułatwienie dostępu do kolejowo-drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie,
 • zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze wsparcia,
 • zapewnienie dojazdu do obecnych i nowych terenów inwestycyjnych w Dzielnicy Przemysłowej w Ciechanowie,
 • zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania drogi,
 • odpowiednie odwodnienie przedmiotowej drogi,
 • zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego,
 • podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów, kierujących pojazdami),
 • podniesienie atrakcyjności terenów przyległych do pasa drogowego.

 

 

_________________________________________________________________________________________


"POPRAWA MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ CIECHANOWA (OŚRODKA SUBREGIONALNEGO Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 7 (TEN-T) POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2352W
NA ODCINKU PNIEWO-CZERUCHY – GRANICA POWIATU (REZERWAT LEKOWO)"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego
Działanie  7.1 Infrastruktura drogowa
Typ projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP

Beneficjent Projektu – Powiat Ciechanowski
Realizator – Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
Okres realizacji – 23.06.2016 – 31.08.2018
Całkowita wartość projektu – 2 112 057,19 zł
w tym dofinansowanie z UE – 1 247 874,79 zł


Kluczowym celem projektu jest poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej poprzez poprawę spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej subregionu ciechanowskiego

W wyniku realizacji inwestycji osiągnięte zostaną następujące cele pośrednie stanowiące cele
na poziomie rezultatu:

 • podwyższenie nośności przedmiotowej drogi (wpływające na zwiększenie  możliwości transportu kołowego),
 • zwiększenie prędkości podróży, a co za tym idzie skrócenie czasu przejazdu na objętej projektem trasie,
 • podniesienie komfortu użytkowania przedmiotowej drogi (szerokość drogi zwiększona do 5,5 m, jakość nawierzchni),
 • zapewnienie funkcjonalnego połączenia przedmiotowego obszaru z drogami wyższej kategorii oraz zapewnienie połączenia drogi wojewódzkiej nr 615 z drogą ekspresową nr 7 (należącą do sieci TEN-T), odciążenie ruchu na tychże drogach,
 • zapewnienie bezpiecznego przewozu środków i materiałów niebezpiecznych do Tłoczni Gazu „Ciechanów” w m. Lekowo w Gminie Regimin,
 • ułatwienie dostępu do kolejowej sieci TEN-T poprzez poprawę dostępności do stacji kolejowej w Pniewie Czeruchy obsługującej linię kolejową E65,
 • zapewnienie dojazdu do nowych i obecnych terenów pod zabudowę turystyczno-rekreacyjno-letniskową w Gminie Regimin oraz istniejących kopalni kruszyw znajdujących się w pobliżu drogi powiatowej nr 2352W (w tym w miejscowości Modła i Unikowo),
 • zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania drogi,
 • odpowiednie odwodnienie przedmiotowej drogi,
 • zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, w tym ochrona obszaru cennego przyrodniczo – Rezerwat „Lekowo”,
 • podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego,
 • podniesienie atrakcyjności terenów przyległych do pasa drogowego,
 • stworzenie alternatywnego dojazdu w przypadku zablokowania drogi ekspresowej nr 7, stanowiącej europejski korytarz transportowy TEN-T.

 

___________________________________________________________________________

Podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych w Powiecie Ciechanowskim

Celem projektu jest kształtowanie umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk zarówno przez indywidualne podejście do pracy z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Projekt zakłada stworzenie nowej pracowni informatycznej oraz wyposażenie pracowni przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

Wsparciem objętych zostało 240 uczniów oraz 36 nauczycieli. W ramach projektu realizowane będą  zajęcia wyrównawcze oraz kółka zainteresowań  z  matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii, fizyki i geografii. Przeprowadzone zostaną warsztaty z umiejętności kluczowych: kreatywności, innowacyjności przedsiębiorczości, umiejętności rozumienia oraz pracy zespołowej. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele  będą mieli możliwość rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. Czterem nauczycielom zostaną sfinansowane studia podyplomowe.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony