Gmina Grudusk


Urząd Gminy Grudusk
06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54
tel./fax 23 671 50 12
www.uggrudusk.bip.org.pl

e-mail: gmina@grudusk.com


Gmina Grudusk położona jest w północno - wschodniej części województwa mazowieckiego i północno-wschodniej części powiatu ciechanowskiego, w makroregionie Niziny Północnomazowieckiej. Zajmuje obszar 96,7 km2, który zamieszkuje blisko 4 tys. osób.
Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Humięcinie i Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku (szkoła podstawowa i gimnazjum). Organizacją życia kulturalnego zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku. W Gminie funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminno – Parafialna Orkiestra Dęta. Na terenie Gminy działa 9 jednostek OSP.
Grudusk należy do najstarszych ośrodków osadniczych na ziemi ciechanowskiej W okresie monarchii wczesnopiastowskiej  i czasach rozdrobienia dzielnicowego grodzisko w Grudusku było ważnym punktem obrony granic Mazowsza przed niszczycielskimi atakami Prusów.
Przez teren Gminy przebiega „Krawędź Opinogórska” – wał morenowy ciągnący się od północy z rejonu Gruduska na południe po Opinogórę. Znaczna część, bo ok. 40% pow. Gminy położona jest w Krośnicko - Kosmowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Do najważniejszych atutów kulturowo-turystycznych należą:
1.    grodzisko wczesnohistoryczne w Grudusku
2.    kościół neogotycki w Grudusku z 1893 r.
3.    kościół parafialny w Łysakowie z 1881 r.
4.    cmentarz żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Pszczółkach Górnych
5.    drewniana kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena w Borzuchowie Daćbogach z przełomu XVIII I XIX w.
6.    przestrzenny układ komunikacyjny oraz stacja mławskiej kolei dojazdowej,                  
7.    kamień pamiątkowy w Mierzanowie (upamiętniający narodziny Ignacego Mościckiego – prezydenta Polski w latach 1926-1939).

    Główny sektor gospodarki na terenie gminy to rolnictwo oraz małe przedsiębiorstwa. Wśród podmiotów gospodarczych najwięcej działa w obszarze usług i handlu.
Gmina posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę techniczną: sieć elektroenergetyczną, łączność telefoniczną, sieć wodociągową (100%), oczyszczalnię ścieków oraz systematycznie rozbudowywaną sieć kanalizacji sanitarnej.
    Gmina Grudusk aktywnie pozyskuje środki unijne, które wykorzystuje na sfinansowanie dodatkowych zajęć i zakup pomocy dydaktycznych w szkołach i przedszkolach, a także na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak modernizacja SUW, budowa kanalizacji, przebudowa dróg, budowa placów zabaw, remonty świetlic, itp. W okresie 2007-2013 Gmina zrealizowała ok. 30 projektów wspartych z budżetu UE oraz ok. 30 dofinansowanych z programów krajowych. W roku 2012 Gmina otrzymała tytuł Lidera RPO WM - zajęła II miejsce w kategorii Lider RPO WM – Liczba projektów zatwierdzonych do dofinansowania.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony