Źródła finansowania projektówSamorząd powiatowy od kilku lat z powodzeniem realizuje politykę inwestycyjną, określoną w „Strategii rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020”. Jej wymierne efekty dotyczą przede wszystkim modernizacji infrastruktury drogowej, infrastruktury społecznej, edukacyjnej oraz przedsięwzięć w zakresie systemu ratownictwa.

Powiat ciechanowski w latach 2007-2014 przebudował i  zmodernizował blisko 160 km dróg powiatowych. Łączna wartość tych inwestycji to ok. 80 mln zł. Większość przedsięwzięć inwestycyjnych wykonano przy wykorzystaniu pozyskanych środków zewnętrznego wsparcia finansowego, głównie ze środków Unii Europejskiej, środków Ministerstwa Infrastruktury, w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008- 2011”, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – łącznie ok. 30 mln zł. Istotnym elementem wsparcia były środki finansowe gmin z terenu powiatu. Wspierały one wysiłek samorządu powiatowego, angażując (umowy partnerskie) łącznie  ok.  9 mln zł.
W latach 2007-2013 wydano na przebudowę dróg powiatowych ok. 67,5 mln zł, w tym ok. 30,0 mln pozyskano ze środków zewnętrznych. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1 “Infrastruktura drogowa” powiat pozyskał ok. 16,7 mln zł na realizację  sześciu projektów drogowych:

 • „Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru łnocnego Mazowsza  poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady na odcinku Ojrzeń-Gąsocin”.
  Całkowita wartość projektu  - 7,89 mln  zł.  Kwota dofinansowania z EFRR -  6,65 ml zł.
 • Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów-Modła-Niedzbórz-Drogiszka-Dalnia na odcinku Ciechanów-Modła”.
  Całkowita wartość projektu  - 4,01 mln zł. Kwota dofinansowania z EFRR - 2,96 mln zł.
 • „Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1207W Wróblewo-Helenów na odcinku Wróblewo-Pałuki”.
  Całkowita wartość projektu  - 1,69 mln zł. Kwota dofinansowania z EFRR - 0,83mln zł.
 • „Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru Północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1232W Ościsłowo –Sulerzyż – Chotum”.  
  Całkowita wartość projektu 5 527 293,42 zł. Kwota dofinansowania z EFRR 959 945,50 zł.
 • "Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1215W Grzybowo-Regimin-Szulmierz na odcinku Karniewo-Szulmierz”.
  Całkowita wartość projektu 3 522 502,56 zł. Kwota dofinansowania z EFRR 2 449 624,37 zł.
 • "Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1233W Ościsłowo – Ojrzeń. Całkowita wartość projektu 8 937 938,30 zł. Kwota dofinansowania  EFRR 2 860 126,33 zł.   

Powiat pozyskał również środki na „Wsparcie techniczne regionalnego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu służącego KP PSP w Ciechanowie do prowadzenia akcji ratowniczych” w  wysokości  ok. 2 ml zł z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.W 2012 r. zakończono realizację projektu pn. „Modernizacja krytej pływalni typu rehabilitacyjnego w domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ciechanowie”, wartość projektu to kwota ok. 954 tys. zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne ok. 811 tys. zł. (85 %).
Ze środków unijnych rozbudowano i zmodernizowano Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie – wartość inwestycji ok. 8,2 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR ok. 6,8 mln zł.

Powiat realizował projekt „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” o łącznej wartości ok.13 mln zł jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”Samorząd powiatowy skutecznie pozyskuje środki na inwestycje w kapitał ludzki. W latach 2008-2014 pozyskał ponad ok. 14 mln zł na realizację projektów edukacyjnych.

Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe zrealizowały 17 projektów, w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki.  Głównym celem było dążenie do wyrównania  szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, a także podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach projektów przeprowadzono  zajęcia dodatkowe z przedmiotów ogólnych i zawodowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, staże dla młodzieży u przedsiębiorców,  doposażono pracownie kształcenia  zawodowego w sprzęt specjalistyczny (ok. 2,5 mln zł)
Powiat ciechanowski był partnerem w projekcie „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych  na Mazowszu”. W ramach zaplanowanych działań przeprowadzono zajęcia dodatkowe z przedmiotów ogólnych i zawodowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, staże dla młodzieży u przedsiębiorców, dopasażenie pracowni specjalistycznych w Zespole  Szkół nr 2 w Ciechanowie, stworzenie nowoczesnej pracowni z mechatroniki, dostosowanej do realizacji nowego kierunku  kształcenia w Zespole Szkół  nr 3 oraz doposażenie w Zespole Szkół Technicznych.
Powiat Ciechanowski zrealizował projekt „Doskonalenie  szansą na rozwój”, którego celem  projektu była poprawa skuteczności doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ciechanowskim w ramach pilotażu zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół. Wartość projektu to 1,2 mln zł.
Powiatowy Urząd Pracy realizował ze środków unijnych projekty na aktywizację bezrobotnych m. in.: „W twoich rękach przyszłość”, „Profesjonalny urzędnik II”, „Aktywni na lokalnym rynku pracy powiatu ciechanowskiego”. Łączne dofinansowanie – ok. 18 mln zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało  siedem edycji działań w ramach projektu systemowego: „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” na kwotę ponad 5 mln. zł.

Wykaz projektów realizowanych przez poszczególne szkoły ponadgimnazjalne:I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie:
- „Poznaję, odkrywam, tworzę”

Zespół Szkół Nr 1:
- „N@uka   naszą  szansą"
- "Wiedza najlepsza inwestycja"
- „Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy"

Zespół Szkół Nr 2  im. A. Mickiewicza w Ciechanowie:
- „Wzrost kompetencji zawodowych uczniów"


Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie:
- „Wyrównujemy szanse, pomagamy zdolnym”
- „Nowa wiedza - nowe szanse”

Zespół Szkół Technicznych:
- „Nowe wyzwania"
- „Droga do sukcesu"
- „Mój zawód - moja przyszłość"
- „Samodzielnie w przyszłość - nowoczesne technologie dla nowych wyzwań"


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie:
- „Poradnia równych szans"

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie
- „Chcemy  dorównać innym"
- „Nowoczesność w kształceniu niepełnosprawnych"
- „My też mamy talent”
- „Szansa dla niepełnosprawnych"
- „Zagrajmy o sukces”

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony