Projekty zakończone w 2010 roku

Projekty zrealizowane w latach 2009- 2010
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 - 2013

"CHCEMY  DORÓWNAĆ INNYM"

Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.1  POKL – „Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 – "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług  edukacyjnych”

Beneficjent: Powiat Ciechanowski / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie

Okres realizacji:  01.02.2009 – 31.12.2009

Wartość projektu: 730 805,00 PLN
Dofinansowanie: 730 805,00 PLN
Wkład własny: 0,00 PLN

______________________________________________________________________________


"N@UKA   NASZĄ  SZANSĄ"

Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.1  POKL – „Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług  edukacyjnych”

Beneficjent: Powiat Ciechanowski / Zespół Szkół Nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie

Okres realizacji: 01.02.2009 – 30.11.2009 roku

Wartość projektu: 329 995,60 PLN
Dofinansowanie: 329 995,60 PLN
Wkład własny: 0,00 PLN

_____________________________________________________________________________"NOWOCZESNOŚĆ W KSZTAŁCENIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.1  POKL – „Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług  edukacyjnych”

Beneficjent: Powiat Ciechanowski / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie

Okres realizacji: 01.02.2010 – 31.12.2010

Wartość projektu: 815 058,00 PLN
Dofinansowanie: 784 576,00 PLN
Wkład własny: 30 482,00 PLN

_______________________________________________________________________________"Czas na zmiany"

Priorytet VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 - " Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.2 - "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"

Beneficjent:  Powiat Ciechanowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Wartość projektu ogółem:  105 667,07 PLN
Kwota dofinansowania: 89 816,99PLN
Wkład własny: 15 850,07 PLN

Okres realizacji projektu: 15.04.2008 do 31.08.2009

__________________________________________________________________________________

Projekt współfiansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony