Projekty zakończone w 2011 roku

Projekty  w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007 - 2013

zakończone  w 2011 roku

„My też mamy talent”

PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.5 - "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie

Okres realizacji: 03.01.2011 r. – 30.06.2011 r.

Wartość projektu: 50 000,00 PLN
w tym:
wkład własny:  0,00 PLN
wysokość dofinansowania: 50 000,00 PLN

Głównym celem projektu jest:

 • wyposażenie uczestników projektu w umiejętności potrzebne do budowania właściwych relacji z innymi ludźmi,
 • zapoznanie niepełnosprawnych uczniów SOSW z dziedzictwem kulturowym naszego regionu,
 • nauka posługiwania się prostymi narzędziami tkackimi i narzędziami służącymi do wyrabiania przedmiotów z gliny,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą plastycznych środków wyrazu.

Grupa  docelowa:  24 niepełnosprawnych wychowanków SOSW oraz 24 rodziców (opiekunów).

Główne zadania:

 • zorganizowanie warsztatów plastycznych na terenie SOSW,
 • zakup szafek do przechowywania materiałów plastycznych oraz gablot do ekspozycji wykonanych prac,
 • wycieczka do zakładu rękodzielniczego w Karniewie,
 • warsztaty tkactwa w zakładzie rękodzielniczym w Karniewie,
 • wycieczka do Muzeum Wsi Polskiej w Sierpcu,
 • spotkanie integracyjne z rodzicami w SOSW połączone z prelekcją skierowaną do rodziców oraz prezentacją prac. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Piękno Mazowsza”,
 • spotkanie integracyjne (wyjazdowe) w Lidzbarku.

Produkty i rezultaty:

 • uczestnicy projektu poznali kulturę naszego regionu, poznali twórczość i rękodzieło ludowe artystów i rzemieślników, nauczyli się wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, podstawy tkactwa i wyrabiania ozdób z gliny,
 • wzmocniła się ich samoocena, wzrosła umiejętność wyrażania uczuć w formie ekspresji plastycznej.

_____________________________________________________________________


"Wzrost kompetencji zawodowych uczniów"

PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjnosci i jakości szkolnictwa zawodowego"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Zespół szkół Nr 2  im.O. Lange w Ciechanowie
Partner projektu: A-Consulting Aldona Olszewska

Okres realizacji:  01.02.2010 - 30.06.2011

Wartość projektu: 308 068,78 PLN
w tym:
wkład własny: 39 278,78 PLN
wysokość dofinansowani: 268 790,00 PLN

Cel główny projektu to rozwój umiejętności i zaangażowania uczniów w naukę zawodu. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez cele szczegółowe, tj.:

 • wskazania możliwości znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie,
 • wzrost poziomu zgodności kwalifikacji uczniów z ich rzeczywistymi kompetencjami,
 • dalszy rozwój poprzez kontynuowanie nauki w zawodzie.

Grupa  docelowa: wsparciem w ramach projektu objętych będzie 90 uczniów technikum-  ekonomista oraz handlowca.
Główne zadania: wzrost kompetencji zawodowych uczniów, przygotowanie uczniów do wykonywania wyuczonego zawodu.

Produkty i rezultaty:

 • wzrost poziomu zdawalności uczniów na zewnętrznych egzaminach zawodowych,
 • wzrost samooceny uczniów w możliwość pracy zawodowej w wybranym przez siebie zawodzie,
 • wzrost poziomu zainteresowania uczniów dalszą nauką na studiach wyższych w wybranym kierunku kształcenia,
 • rozwój zainteresowań uczniów,
 • wzrost poziomu wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych w biznesie,
 • wzrost poziomu zrozumienia mechanizmu inwestowania pieniędzy na GPW i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

______________________________________________________________________


"Wyrównujemy szanse, pomagamy zdolnym”

PRIORYTET IX PO KL  - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"
Poddziałanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakości usług edukacyjnych"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie

Okres realizacji:  01.09.2010 r. – 30.06.2011 r.

Wartość projektu: 520 610,00 PLN
w tym:
wkład własny: 15 618,30 złPLN
wysokość dofinansowania:  504 991,70 zł PLN

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów, skutkujące osiągnięciem lepszych wyników w nauce.

Grupa docelowa: 270 uczniów

Główne zadania:

 • promocja projektu i rekrutacja uczestników,
 • wdrożenie innowacyjnych form nauczania oraz rozwijających kompetencje kluczowe,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych,
 • doradztwo psychologiczne i zawodowe,
 • wycieczka przyrodniczo-geograficzna,
 • zarządzanie projektem.

Produkty i rezultaty:

Rezultaty miękkie:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów objętych zajęciami,
 • utrwalenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności,
 • poprawa wyników nauczania,
 • podwyższenie samooceny uczniów, wiary we własne siły i możliwości,
 • nabycie nowych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i wyrażania uczuć oraz potrzeb,
 • zwiększenie wiedzy nt. rynku pracy i świadomości znaczenia wykształcenia w życiu prywatnym i zawodowym.

Wartość dodana.
Młodzież lepiej wykształcona, o lepszych kwalifikacjach komunikacyjnych będzie w przyszłości stanowić bardziej wartościową część społeczności powiatu. Uczniowie lepiej spożytkują czas wolny i przynajmniej czasowo w mniejszym stopniu narażeni są na ze środowiskiem niesprzyjającym nauce.

_____________________________________________________________________


"W Twoich rękach przyszłość"

Priorytet VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 - " Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.3 - "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych"

Beneficjent:  Powiat Ciechanowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Wartość projektu ogółem: 2 035 236,45 PLN
Kwota dofinansowania: 1 729 950,98 PLN
Wkład własny: 305 285,47 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 do 31.12.2011

Projekt zakłada podniesienie aktywności zawodowej grupy 201 osób bezrobotnych (w tym 76 kobiet i 125 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w Ciechanowie i zamieszkujących teren powiatu ciechanowskiego.
W ramach projektu zrealizowane zostały 4 specjalistyczne cykle szkoleniowe dla 70 osób bezrobotnych, z następującej tematyki:

 • operator koparko-ładowarki,
 • pracownik hurtowni i magazynu z obsługą wózka jezdniowego,
 • wizażysta z elementami stylizacji paznokci i kreowania wizerunku, fryzjer stylista.


Ponadto program zakłada:

 • staże, w których udział weźmie 60 osób przez okres 6 miesięcy,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - z tej formy wparcia skorzysta 71 osób.

Grupą docelową w projekcie stanowi 201 osób (w tym 76 kobiet i 125 mężczyzn). Osoby te dodatkowo należą do następujących kategorii:
• 68 osób należy do przedziału wiekowego do 25 roku życia,
• 42 osoby są długotrwale bezrobotne,
• 17 osób należy do grupy wiekowej powyżej 50 roku życia,
• 42 osoby należą do grupy osób bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego i/lub bez wykształcenia średniego,
• 2 osoby to osoby niepełnosprawne.

__________________________________________________________________________


"Profesjonalny urzędnik"

Priorytet VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 - " Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.2 - "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"

Beneficjent:  Powiat Ciechanowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Wartość projektu ogółem:  136 920,32 PLN
Kwota dofinansowania: 116 382,26 PLN
Wkład własny: 20 538,06 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 do 31.01.2011

___________________________________________________________________________


"Nowe wyzwania"

PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjnosci i jakości szkolnictwa zawodowego"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski / Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

Okres realizacji: 10.12.2010 do 09.11.2011

Wartość projektu: 430 852,00 PLN
w tym:
wkład własny: 55 712,0 PLN
wysokość dofinansowania: 375 140,00  PLN

Cel projektu:

 • poprawa wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (języki obce, ICT oraz przedmioty matematyczno-przyrodnicze),
 • nabycie przez część B O w trakcie zawodowych zajęć rozwijających wiedzy zawodowej i umiejętności wykraczających poza program, umożliwiających zdanie egzaminów zawodowych z lepszym wynikiem  i zdobycie minimalnego doświadczenia zawodowego,
 • podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy uczniów z zaległościami i opóźnieniami poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych poprzez doradztwo i opiekę pedagoga i psychologa.


Grupa docelowa: 292 uczniów oraz 8 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych  im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

Główne zadania:

 • zajęcia z języków obcych zakończonych egzaminem TELC,
 • zajęcia komputerowe zakończone egzaminem ECDL-Start,
 • zajęcia ABC Biznesu,
 • zajęcia rozwijające z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zajęcia wyrównujące z przedmiotów ogólnokształcących, 
 • zajęcia rozwijające zawodowe, w tym Nowoczesne metody projektowania AUTOCAD stopień II dla nauczycieli ZST,
 • zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego,
 • zajęcia warsztatowe wsparcia psychologicznego.

Produkty i rezultaty:

 • objęcie wsparciem grupy 292 uczniów, w tym 210 zamieszkałych na wsi oraz 8 nauczycieli,
 • przeprowadzenie 2788 godzin szkoleniowych dla uczniów w systemie wykładowym i warsztatowym w ramach 54 grup i 30 godzin szkoleniowych dla nauczycieli (1 grupa),
 • przekazanie podręczników dla zajęć rozwijających i wyrównujących,
 • ukończenie udziału w projekcie (zaliczenie wewnętrznych egzaminów końcowych),
 • zaliczenie egzaminów zewnętrznych (TELC i ECDL-Start),
 • zaliczenie egzaminu zawodowego,
 • wzrost kompetencji, wiedzy BO w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, technik komputerowych,
 • wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w kształceniu (nowoczesne metody projektowania AUTOCAD),
 • nabycie przez część BO (co najmniej 75%)w trakcie zawodowych zajęć rozwijających wiedzy zawodowej i umiejętności wykraczających poza program, umożliwiających zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z lepszym wynikiem i zdobycie minimalnego doświadczenia zawodowego,
 • wyrównanie wiedzy z wybranych przedmiotów przez BO zajęć wyrównujących (co najmniej 70%),
 • poprawa motywacji do nauki, wzrost aspiracji edukacyjnych oraz samooceny, w tym chęć kontynuacji nauki (co najmniej 75%).
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony