Projekty zakończone w 2013 roku

Projekty   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

zakończone w 2013 roku

 

 "Mój zawód - moja przyszłość"
 
PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Zespół Szkół Technicznych
Okres realizacji:  01.09.2012 - 31.07.2013
Wartość projektu: 556 618,46 PLN
w tym:
- wkład własny: 70 971,36 PLN
- wysokość dofinansowania: 485 647,10 PLN

___________________________________________________________________


"Szansa dla niepełnosprawnych"
 
PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"
Poddziałanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie

Okres realizacji: 01.04.2011 r. – 31.03.2013 r.

Wartość projektu: 1 508 983,99 PLN
w tym:
- wkład własny: 52 832,00 PLN
- wysokość dofinansowania: 1 456 151,99 PLN

Cel projektu:

 • zapewnienie wychowankom SOSW uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach specjalistycznych (logopedyczne, rewalidacji indywidualnej ukierunkowanej na komunikowanie się alternatywne, terapii metodą Biofeedback, terapii metodą integracji sensorycznej, zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane na wspomaganie rozwoju widzenia dzieci niedowidzących, zajęcia grupowe z elementami metody Montessori),
 • rozwój kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach z zakresu języka angielskiego oraz zajęciach informatycznych.

Grupa  docelowa:  120 wychowanków SOSW (uczniów, bądź dzieci objętych zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Główne zadania:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej ukierunkowanej na komunikowanie się alternatywne,
 • zajęcia prowadzone metodą Biofeedback,
 • zajęcia prowadzone metodą integracji sensorycznej (SI),
 • zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane na rozwój widzenia dzieci niedowidzących,
 • zajęcia grupowe z elementami metody Montessori,
 • zajęcia grupowe z języka angielskiego,
 • zajęcia grupowe z informatyki,
 • zakup sprzętów i pomocy przydatnych podczas realizowania projektu (stolik Lightbox z laptopem i oprogramowaniem, programy logopedyczne, tablica interaktywna, laptop i drukarka do zajęć metodą Biofeedback),
 • zorganizowanie dowozu potrzebujących dzieci na i z zajęć, 
 • zorganizowanie przekąski dla uczestników zajęć.

Produkty i rezultaty:

• Uczestnictwo 120 wychowanków SOSW w  łącznie 12 960 godzinach zajęć (prowadzonych z częstotliwością 2 razy w tygodniu)

________________________________________________________________________


"Profesjonalny Urzędnik II"

Priorytet VI -  "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 - "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.2 - "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"

Beneficjent:  Powiat Ciechanowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Wartość projektu ogółem 494 781,48 PLN
Kwota dofinansowania: 420 564,24 PLN
Wkład własny: 74 217,24 PLN

Okres realizacji projektu: od 01.01.2011 do 31.12.2013   Celem głównym projektu jest wzmocnienie kadrowe i kompetencyjne Powiatowego Urzędu Pracy. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie liczby pośredników pracy i doradców zawodowych do 31 grudnia 2013 roku.

Grupa docelowa - wsparciem w ramach projektu zostanie objęty Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia 6 pracowników PUP:
- 4 pośredników pracy,
- doradcy zawodowego – stażysty,
- pośrednika pracy – stażysty ze środków EFS.

_________________________________________________________________________


"W Twoich rękach przyszłość"

Priorytet VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 - " Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.3 - "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych"


Beneficjent:  Powiat Ciechanowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Wartość projektu ogółem: 4 673 505,47 PLN
Kwota dofinansowania: 3 972 479,65 PLN
Wkład własny:701 025,82 PLN


Okres realizacji projektu w 2013 roku: 01.01.2013 do 31.12.2013


Projekt "W Twoich rękach przyszłość" realizowany był od 01.01.2008 w cyklach rocznych.
Łączna wartość projektu w latach 2008 - 2013 wyniesie 17 883 642,99 PLN,
Dofinansowanie: 15 201 096,54 PLN,
Wkład własny: 351 047,16 PLN


________________________________________________________________________________________
Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony