Projekty zakończone w 2015 roku

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

zakończone w 2015 roku

"Doradzam, pośredniczę = pomagam"

Priorytet VI -  "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 - "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.2 - "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"

Beneficjent projektu: Powiat Ciechanowski/ Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Wartość projektu ogółem: 274 747,00 PLN
Kwota dofinansowania: 233 534,95 PLN
Wkład własny: 41 212,05 PLN

Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 do 30.06.2015

Szczegółowe infrormacje o projekcie dostępne na stronie internetowej  Powiatowego Urzędu Pracy


_________________________________________________________________________


"Poznaję odkrywam, tworzę"

PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"
Poddziałanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie

Okres realizacji:  01.09.2013 - 30.06.2015

Wartość projektu: 392 051,00 PLN
w tym:
wkład własny: 342 195,00 PLN
wysokość dofinansowania: 49 856,00 PLN

Cel główny projektu: podniesienie jakości pracy szkoły, efektywności i atrakcyjności nauczania, i uczenia się poprzez udział mim. 150 uczniów w zajęciach rozwijających.

Cele szczegółowe projektu:

  • podniesienie wiedzy i umiejętności na zajęciach rozwijających z zakresu edukacji matematyki, fizyki, informatyki, polonistyki i języka angielskiego;
  • podwyższenie świadomości i wiedzy uczniów w zakresie wyboru własnej  ścieżki edukacyjno-zawodowej.

_______________________________________________________________________"Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy"

PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjnosci i jakości szkolnictwa zawodowego"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie

Okres realizacji:  01.11.2013 - 31.08.2015

Wartość projektu: 1 003 951,16 PLN
w tym:
wkład własny: 128 003,77 PLN
wysokość dofinansowania: 875 947,39 PLN

Cel główny projektu:  podniesienie atrakcyjności i jakości  kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Ciechanowie przez wdrażanie programów  rozwojowych (dodatkowej oferty edukacyjnej i staży w zakładach pracy) dla 150 uczniów.

Cele szczegółowe:

  • podwyższenie wiedzy i umiejętności uczniów oraz wyrównanie braków edukacyjnych poprzez udział uczniów w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych;
  • podniesienie wiedzy specjalistycznej i świadomości w planowaniu  ścieżki rozwoju  zawodowego;
  • podniesienie umiejętności praktycznych uczniów poprzez udział w dodatkowych stażach letnich w zakładach pracy.

________________________________________________________________________________"SAMODZIELNIE W PRZYSZŁOŚĆ - nowoczesne technologie dla nowych wyzwań"

PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjnosci i jakości szkolnictwa zawodowego"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie

Okres realizacji:  01.09.2013 - 30.06.2015

Wartość projektu: 1 819 531,63 PLN
w tym:
wkład własny: 232 001,90 PLN
wysokość dofinansowania: 1 587 529,73 PLN

Cel główny projektu:  podniesienie atrakcyjności i jakości  szkolnictwa zawodowego w ZST w Ciechanowie do potrzeb rynku pracy przez objęcie min. 200 uczniów wsparciem szkoleniowo-doradczym.

Cele szczegółowe projektu:

  • przygotowanie beneficjentów ostatecznych do egzaminów potwierdzających kwalifikację zawodową;
  • wzrost wiedzy uczniów z zajęć rozwijających poza ramy programowe dzięki objęciu ich wsparciem;
  • dostosowanie wiedzy beneficjentów ostatecznych z zajęć wyrównujących, mających problemy z opanowaniem materiału w zakresie różnych przedmiotów do poziomu wymaganego programem nauczania;
  • wyposażenie beneficjentów ostatecznych  w dodatkową wiedzę i umiejętności zawodowe przydatne na rynku pracy;
  • wzrost możliwości i potencjału edukacyjnego beneficjentów ostatecznych, zainteresowania poszerzeniem wiedzy, wzrost motywacji do podejmowania wysiłków edukacyjnych.

_______________________________________________________________________________

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony