Projekty zakończone w 2012 roku

Projekty  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zakończone w 2012 roku

"W Twoich rękach przyszłość"

Priorytet VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 - " Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.3 - "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych"

Beneficjent:  Powiat Ciechanowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Wartość projektu ogółem: 2 340 314,37 PLN
Kwota dofinansowania: 1 989 267,21 PLN
Wkład własny: 351 047,16 PLN

Okres realizacji projektu w 2012 roku: 01.01.2012 do 31.12.2012

______________________________________________________________________


"Droga do sukcesu"

PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjnosci i jakości szkolnictwa zawodowego"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Zespół Szkół Technicznych

Okres realizacji:  1.10.2011 - 31.08.2012

Wartość projektu: 374 614,40 PLN
w tym:
wkład własny: 47 950,00 PLN
wysokość dofinansowania: 326 664,40 PLN

Cel projektu:

 • poprawa wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (języki obce, ICT oraz przedmioty matematyczno-przyrodnicze i przedsiębiorczości),
 • nabycie przez część B O w trakcie zawodowych zajęć rozwijających wiedzy zawodowej i umiejętności wykraczających poza program, umożliwiających zdanie egzaminów zawodowych z lepszym wynikiem  i zdobycie minimalnego doświadczenia zawodowego,
 • podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy uczniów z zaległościami i opóźnieniami poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych poprzez doradztwo i opiekę pedagoga i psychologa.


Grupa docelowa: 300 uczniów Zespołu Szkół Technicznych  im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

Główne zadania:

 • zajęcia z języków obcych zakończonych egzaminem TELC,
 • zajęcia komputerowe zakończone egzaminem ECDL-Start,
 • zajęcia rozwijające z przedmiotów ogólnokształcących i przedsiębiorczości,
 • zajęcia wyrównujące z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zajęcia rozwijające zawodowe, w tym Tradycyjne i nowoczesne materiały w szkolnym laboratorium,
 • zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego,
 • zajęcia warsztatowe wsparcia psychologicznego.

Produkty i rezultaty:

 • objęcie wsparciem grupy 300 uczniów, w tym 180 zamieszkałych na wsi,
 • rzeprowadzenie 1970 godzin szkoleniowych dla uczniów w systemie wykładowym i warsztatowym w ramach 49 grup, 
 • przekazanie podręczników dla zajęć rozwijających ogólnokształcących i zawodowych oraz wyrównujących,
 • ukończenie udziału w projekcie (zaliczenie wewnętrznych egzaminów końcowych),
 • zaliczenie egzaminów zewnętrznych (TELC i ECDL-Start),
 • zaliczenie egzaminu zawodowego,
 • wzrost kompetencji, wiedzy BO w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, języków obcych, technik komputerowych,
 • nabycie przez część BO (co najmniej 70%)w trakcie zawodowych zajęć rozwijających wiedzy zawodowej i umiejętności wykraczających poza program,
 • umożliwiających zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z lepszym wynikiem i zdobycie minimalnego doświadczenia zawodowego, wyrównanie wiedzy z wybranych przedmiotów przez BO zajęć wyrównujących (co najmniej 70%),
 • poprawa motywacji do nauki, wzrost aspiracji edukacyjnych oraz samooceny, w tym chęć kontynuacji nauki (co najmniej 75%).

______________________________________________________________________"Wiedza najlepsza inwestycja"

PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjnosci i jakości szkolnictwa zawodowego"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Zespół szkół Nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie

Okres realizacji: 08.11.2010 - 31.07.2012

Wartość projektu: 573 455,00 PLN
w tym:
wkład własny: 73 470,00 PLN
wysokość dofinansowania: 499 985,00 PLN

Głownym celem projektu jest stworzenie młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie możliwości rozwoju oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

Grupa docelowa: 220  uczniów technikum mechanicznego, elektrycznego, informatycznego.

W ramach projektu utworzono nastepujące grupy beneficjentów: językowe 60 h - 4 grupy, matematyczno - przyrodnicze - 2 grupy, zajęcia wyrównawcze - 30 h - 16 grup, językowe - 120 h - 2 grupy, komputerowe - 120 h - 6 grup, zajecia SEP - 3 grupy, zakup pomocy dydaktycznych.

Produkty i rezultaty:

 • objęcie wsparciem grupy 220 uczniów,
 • przeprowadzenie 2160 godzin szkoleniowych w systemie wykładowym i warsztatowym w ramach 37 grup,
 • przekazanie 220 uczestnikom zajęć podręczników i innych dodatkowych materiałów dydaktycznych,
 • ukończenie udziału w projekcie (zaliczenie wewnętrznych egzaminów koncowych przez co najmniej 200 BO),
 • zaliczenie egzaminów zewnętrznych (TELC i ECDL Start) przez co najmniej 76% spośród BO, którzy do nich przystąpią,
 • zaliczenie egzaminu zawodowego przez co najmniej 80 % BO zajęć SEP.

__________________________________________________________________


"Poradnia równych szans"

PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"
Poddziałanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnychg uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie

Okres realizacji: 01.09.2011 r. – 15.07.2012 r.

Wartość projektu: 213 708,39 PLN
w tym:
wkład własny: 10 930,06 PLN
wysokość dofinansowania: 201 778,33 PLN

Cel projektu - Zwiększenie możliwości dostępu do pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego

Grupa docelowa -  470 dzieci i młodzieży z terenu powiatu ciechanowskiego, w tym: 60 uczniów szkół podstawowych oraz 410 uczniów gimnazjum

Produkty i rezultaty:

Rezultaty twarde:

 • utworzenie 1 strony internetowej Poradni,
 • 8 dzieci, w tym 4 dziewczęta ukończą zajęcia stymulujące dla uczniów kl. II,
 • 410 uczniów, w tym min. 202 kobiety ukończą zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • 8 dzieci nadpobudliwych, w tym 4 dziewczęta ukończą zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno- kompensacyjne oraz EEG Biofeedback,
 • 8 dzieci, w tym 3 dziewczęta objęte zostaną zajęciami stymulującymi gotowość szkolną,
 • 16 dzieci, w tym 6 dziewcząt zostanie objętych zajęciami "Łatwe zadania",
 • 8 dzieci, w tym 2 dziewczęta zostaną objęte indywidualną terapią logopedyczną,
 • 12 dzieci, w tym 4 dziewczęta ukończą zajęcia usprawniające percepcję wzrokową,
 • dla 12 dzieci, w tym dla 4 dziewcząt zostanie zakupiony Program rozwijający percepcję wzrokową,
  zakup: 1 drukarki, 1 stojaka do ulotek, 1 odtwarzacza płyt CD,
 • 470 dzieci, w tym 229 dziewcząt skorzysta z zajęć prowadzonych przez pracowników poradni

Rezultaty miękkie:

 • u 50% objętych zadaniem 3, w tym u 2 dziewcząt nastąpi zwiększenie sprawności funkcji percepcyjno- motorycznych, poprawa orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, poprawa zdolności operacyjnego rozumowania,
 • u 45 % objętych zadaniem 4, w tym u 45% dziewcząt nastąpi wzrost umiejętności poznania swoich predyspozycji zawodowych oraz umiejętności pomocnych przy wyborze szkoły,
 • u 50% dzieci objętych zadaniem 5, w tym u 2 dziewcząt nastąpi poprawa w zakresie szybkości czytania,
 • u 75 % ucz. objętych zajęciami 5, w tym u 4 dziewcząt nastąpi poprawa koncentracji uwagi i w zakresie stabilizacji pracy mózgu,
 • u 75% dzieci, w tym u 3 dziewcząt objętych zadaniem 5 nastąpi wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz samoświadomości,
 • u 50% dzieci, w tym u 1 dziewcz. objętych zajęciami 6 nastąpi wzrost umiejętności wykorzystywania umiejętności intelektualnych w życiu,
  u 25 % dzieci objętych zadaniem 6, w tym u 2 dziewcząt nastąpi poprawa relacji z dorosłymi i rozwój zainteresowań,
 • u 50% dzieci objętych zadaniem 7, w tym u 2 dziewczynek nastąpi poprawa w zakresie funkcjonowania percepcyjno- motorycznego,
  u 75% dzieci objętych zadaniem 8, w tym u 2 dziewcząt nastąpi poprawa w realizacji korygowanych głosek i w zakresie percepcji słuchowej,
  u 70% dzieci objętych zad. 9, w tym u 50% dziewcząt nastąpi zwiększenie sprawności koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz orientacji w stosunkach przestrzennych.

_______________________________________________________________________


„Nowa wiedza - nowe szanse”
 
PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjnosci i jakości szkolnictwa zawodowego"
 
Beneficjent: Powiat Ciechanowski/Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie
 
Okres realizacji: 01.09.2011– 30.06.2012

Wartość projektu: 457 920,00 PLN
w tym:
wkład własny:  58 384,80 PLN
wysokość dofinansowania: 399.535,20

Cel projektu: Podniesienie poziomu wiedzy  i umiejętności praktycznych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Zespole Szkół nr 3 w Ciechanowie, skutkujące osiągnięciem lepszych wyników w nauce.

Grupa docelowa (liczba uczestników projektu) 250

Główne zadania:

 • promocja projektu i rekrutacja uczestników,
 • wdrożenie innowacyjnych form nauczania,
 • z organizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych oraz rozwijających kompetencje kluczowe, doradztwo psychologiczne i zawodowe,
 • wycieczka przyrodniczo-geograficzna,
 • zarządzanie projektem.

Produkty i rezultaty:
Rezultaty miękkie:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów objętych zajęciami,
 • utrwalenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności,
 • poprawa wyników nauczania,
 • podwyższenie samooceny uczniów, wiary we własne siły i możliwości,
 • nabycie nowych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i wyrażania uczuć oraz potrzeb,
 • zwiększenie wiedzy nt. rynku pracy i świadomości znaczenia wykształcenia w życiu prywatnym i zawodowym.


_____________________________________________________________________________

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony