Projekty zakończone w 2014 roku

Projekty w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 2007 - 2014

zakończone w 2014 roku

"AKTYWNI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATU CIECHANOWSKIEGO"

Priorytet VII - "Promocja integracji społecznej"
Działanie 7.2 - " Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej"
Poddziałanie 7.2.1 - "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Beneficjent:  Powiat Ciechanowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Wartość projektu ogółem: 1 998 640,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 998 640,00 PLN
Wkład własny: 0,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 do 31.07.2014

Projekt skierowany był do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie.

W ramach projektu realizowane były następiujące formy wsparcia:

  • usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
  • organizacja szkoleń,
  • organizacja staży w jednostkach samorządu terytorialnego.

Cele projektu:

  • nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych wśród 130 uczestników projektu,
  • aktywizacja zawodowa 380 uczestników projektu,
  • ułatwienie wejścia i i utrzymania sie na rynku pracy osób zaliczanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - 150 osób,
  • zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w stażach w jednostkach samorządu terytrorialnego.


Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy

_______________________________________________________________________


"Doskonalenie szansą na rozwój”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013:
Priorytet III -  Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 -  Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu Doskonalenie szansa na rozwój

__________________________________________________________________________

"Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pod nazwą "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

____________________________________________________________________________

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony